Pracovní seminář MONDIS 2011

První pracovní seminář projektu MONDIS se konal na Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky dne 25. října 2011. 

V úvodu semináře byly účastníci seznámeni s hlavními cíli projektu včetně předpokládaných přínosů pro různé skupiny uživatelů. Následně byly vysvětleny sémantické technologie využívané v projektu MONDIS. Výhody těchto technologií byly ilustrovány srovnáním s běžně využívanými informačním systémy založenými na relačních databází. 

V průběhu semináře byly dále prezentovány rovněž základní charakteristiky pracovní verze sémantického znalostního modelu, který pracovní tým vytvořil. Popisovaný model zahrnoval především základní vztahy a vazby mezi poškozením či poruchou stavebního objektu, použitým materiálem, postupem výstavby a konstrukčním řešením. Kromě uvedeného model zohlednil rovněž podmínky vnitřního a vnějšího prostředí. V závěru pracovního semináře byly prezentovány možnosti využití znalostního modelu včetně jeho interakce s uživatelem.

Workshop1

Program

9:15 - Registrace.

Blok 1: 9.30-11.00

9:30 - Zahájení workshopu. Budou představeny cíle workshopu. 

9:35 - Představení projektu MONDIS. Budou prezentovány hlavní cíle projektu, jeho předpokládaný přínos pro různé typy uživatelů a názorným způsobem bude vysvětlena podstata sémantických technologií, které se v projektu MONDIS využívají. Výhody těchto technologií budou ilustrovány na srovnání s běžnými informačními systémy založenými na technologiích relačních databází. Prezentace 1.část, Prezentace - 2. část

10:05 - Prototypový znalostní model. Populární formou budou představeny nejpodstatnější rysy prototypového sémantického znalostního modelu, který byl do současné doby projektovým týmem vytvořen. Tento model zohledňuje zejména základní vztahy a souvislosti mezi charakterem poškození objektu, použitým materiálem, použitou stavební technologií a kostrukcí, působícími vnějšími vlivy a podobně. Budou ukázány možnosti jeho využití pro interakci vytvářeného informačního systému s uživatelem. Prezentace

10:30 - Případová studie použití znalostního modelu. V interakci s účastníky workshopu bude na vybrané případové studii poruchy památkového objektu ilustrováno použití znalostního modelu. 

Přestávka 11:00 - 11:25

Blok 2: 11.25- 12:45

11:25 - Příklady poruch památkových objektů a jejich formalizace. Na třech konkrétních případech poruch památkových objektů bude prezentován znalostní model vyvinutý řešiteli projektu. Prezentace

11:55 - Ukázky využití formalizovaného modelu. Budou ilustrovány některé předpokládané způsoby práce s formalizovaným modelem poruchy památkového objektu v běžné praxi uživatele systému MONDIS. Prezentace

12:05 - Diskuze.

12:25 - Prostor pro hosty (Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi). Bude prezentován paralelně řešený projektu programu NAKI, který se zabývá vytvořením metodiky a nástrojů ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi. 

Přestávka: 12:45 - 13:15

Blok 3: 13:15 - 15:25

13:15 - Organizační pokyny k praktické části workshopu.

13:25 - Řešení praktické úlohy ve skupině za pomoci řešitelů projektu. Účastníci workshopu budou rozděleni do skupin a budou mít za úkol vytvořit znalostní model zvoleného případu poruchy památkového objektu. Každá ze skupin bude mít k dispozici člena řešitelského týmu projektu MONDIS, který bude skupině poskytovat metodické vedení. 

14:25 - Prezentace a diskuze dosažených výsledků. Bude probíhat diskuse nad výsledky skupinové práce.

15:10 - Shrnutí dosažených výsledků, postup řešení projektu v dalších letech. Řešitelský tým projektu MONDIS shrne dosavadní dosažené výsledky projektu a představí plán dalšího výzkumu.

15:25 - Ukončení workshopu.