Cíl projektu

Projekt si klade za cíl vybudovat znalostní systém pro dokumentaci a analýzu poruch objektů kulturního dědictví, s jehož pomocí bude možné porozumět příčinným vztahům mezi poruchou stavební památky, jejími materiály a technologiemi, vnějším prostředím a zatížením. Na základě podobnosti stavební konstrukce, použitých technologií a charakteru působících vnějších vlivů pomůže vyvinutý softwarový systém indikovat rizika vzniku nebo dalšího rozvoje poruchy, poskytne možnost srovnání řešené situace s podobnými zadokumentovanými případy a navrhne optimální stavebně-technickou intervenci.

 

Stručný popis

Ačkoli informační technologie nacházejí své pevné místo v dokumentaci nemovitých památek, různé systémy vytvořené pro potřeby zainteresovaných subjektů se soustřeďují spíše na kulturní, estetický a historický aspekt památky a nepostihují hledisko popisu poruch a intervencí v potřebné hloubce a důkladnosti. Bez technického popisu vnitřních souvislostí a příčin poškození není volba předchozích intervencí vodítkem a oporou pro rozhodnutí o potřebném zásahu.

Systém si klade za cíl překonat omezení starších databází, které nebyly schopné reagovat na kontext dotazu. Proto je jedním z dílčích cílů a současně klíčových kroků dosažení formalizované reprezentace znalostí, která umožní „strojově" prováděné dedukce a generalizace nad uloženými vědomostmi. Přínosem integrované sémantické technolologie je zejména spolehlivost nalezení maximálního počtu relevantních odpovědí založeném na využití tezaurů a zobecňování.

Výhodou systému bude jeho schopnost vytěžit použitelné informace i z původních pramenů nezřídka fragmentálního charakteru. Význam takové vlastnosti vynikne s ohledem na historicky nahromaděný objem záznamů a různých technických zpráv, které již nemohou být zpřesněny ani doplněny a současnost nese odpovědnost za zhodnocení v nich uloženého poznání.

 

Přínosy

Výsledkem předkládaného projektu je online aplikace, která bude sloužit zejména k

  • dokumentaci poruch a poškození památek,

  • odhalování příčinných vazeb mezi poruchou, vnějším zatížením, materiály a technologiemi stavební památky,

  • návrhu postup opravy, na základě automatického srovnání řešené situace se zdokumentovanými případy,

  • indikaci rizik na základě podobnosti stavebního systému (materiálu či prvku), či na základě podobnosti hrozby – například extrémních meteorologických podmínek.

 

Uživatelé systému

Primárními uživateli systému jsou strany zainteresované na ochraně památek – jak správci a majitelé, tak relaizátoři oprav, kteří mohou před zadáním nebo započetím práce čerpat poznatky o srovnatelných zásazích řešených v minulosti. Další skupinu uživatelů budou představovat výzkumní pracovníci v oblasti záchrany kulturního dědictví, jimž komplexní postižení vazeb v popsaných případech a dostupnost specializovaných informací soustředěných do jednoho místa umožní hledat společné znaky, vyslovovat zobecňující tvrzení a verifikovat hypotézy. V neposlední řadě by dostupnost dlohodobých záznamů o poruchách památek mohla sloužit k podnícení průmyslového výzkumu ochranných postupů, které jsou tímto specifickým trhem poptávány.

 

Související projekt

Specializovaná databáze poruch kulturních památek poškozených povodněmi byla rozpracována v Evropském projektu CHEF, ale neaspirovala na univerzalitu navrhovaného systému ani na jeho znalostní funkcionalitu. Je volně dostupná a je možné ji dále obohacovat, rozšiřovat a využívat na adrese: http://www.itam.cas.cz/strufail

 

Řešitelé projektu

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra kybernetiky

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.